De Grønnes inkluderingsgaranti

Vi vil jobbe for at:

  • Nyankomne innvandrere får bedre tilgang til arbeidslivet, gjennom målrettede insentiver til arbeidsgivere og organisasjoner
  • Kommunen tar ansvar for arbeidspraksis og språkopplæring i egen virksomhet
  • Introduksjonsprogrammet styrkes
  • Flere barn i familier med innvandrerbakgrunn rekrutteres til barnehage, organiserte fritidsaktiviteter og sommerskole
  • BPA-tilbudet styrkes, for å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv
  • Informasjon fortsatt gis i brevform til de som ønsker eller trenger det
  • Det arrangeres Pridemarkering i Drammen
  • Alle kommunale dokumenter er kjønnsnøytrale og ikke-heteronormative
  • Offentlige rom, digitale flater og kommunale tjenester er utformet slik at så mange som mulig kan delta aktivt i samfunnet uavhengig av funksjonsevne
  • Aktiviteter for funksjonshemmede styrkes, gjennom faste tilskuddsordninger til lag og foreninger som har tilbud til denne målgruppa