Kultur og uteliv

6. juli, 2019

SERVERINGS- OG UTELIVSBRANSJEN 

Utelivet og serveringsbransjen spiller en nøkkelrolle i å lage levende sentrumsområder. Vi vil løfte statusen til denne delen av næringslivet, med et særlig fokus på lokale og uavhengige konsepter. Derfor vil vi gjøre grunnleggende grep for å verne bransjen bedre, deriblant å frita “støyende” næringsliv for ansvar dersom det etableres boligkonsepter i sentrumsområdene og naboklager oppstår. Vi vil også lytte til bransjens ønsker om forenkling og modernisering av relevant regelverk. Strategien for servering og uteliv skal være konsentrert innenfor sentrumsområdene og hindre byspredning.

Vi vil jobbe for å:

 • Plassere alt økonomisk og praktisk ansvar for tilpasning til eksisterende
  omgivelser på utbygger, ved å innføre en bestemmelse tilsvarende den britiske
  loven “Agent of Change” i arealplanen, og jobbe nasjonalt for en tilsvarende
  lovendring
 • Endre det kommunale regelverket rundt uteservering i sentrumsområdene for å
  gjøre enklere og rimeligere å etablere uteservering både midlertidig og på
  permanent basis
 • Utrede muligheter for å hjelpe unike og uavhengige lokale serveringskonsepter til
  å etablere seg i storbyen, småbyen og tettstedene våre gjennom subsidiering av
  husleie eller kommunale avgifter
 • Definere skjenkesoner på en tydeligere og smartere måte enn i dag ved å
  konsentrere serveringsstedene innenfor sentrumsområdene
 • Sikre at tilsynsreformen blir gjennomført best mulig lokalt

KULTUR

Vi mener at nivået på kulturlivet og kommunens attraktivitet henger tydelig sammen. Det innebærer bred tilgang på kulturopplevelser, en kulturskole som gir alle muligheten til å uttrykke seg kunstnerisk, biblioteker som gir alle rom for å lære, reflektere og ytre seg, rammer som gjør det mulig å leve av kunst og som gjør det mulig å utvikle kulturnæring, bestemmelser som sikrer vern av uttrykk og minner, og arenaer som gir gode rammer for øving og framvisning. Vårt mål er at nye Drammen i løpet av fireårsperioden løfter seg opp på topp 30 på alle vurderingsområdene til Norsk Kulturindeks.

PÅ TVERS AV KULTURFELTET

Selv om behovene og ønskene til ulike kulturuttrykk varierer, så går noen felles utfordringer igjen over hele feltet. Det går særlig på rammene til amatørfeltet og det frivillige kulturlivet – både økonomiske midler, men også arealer, hvor vi mener utviklingen av skolene spiller en viktig rolle. Vi ser et stort behov for at kulturlivet opplever næringsvekst og får større egeninntekter. Dette mener vi at kommunen bør bidra aktivt til å stimulere. Vi vil dyrke spydspissene fra de gamle kommunene og dra nytte av deres kompetanse og miljøer. Derfor vil vi bevisst styrke Fossekleiva Kultursenter i Svelvik, Portåsen i Nedre Eiker og Strømsø Ateliersenter i Drammen. 

Vi vil jobbe for å:

 • Øke potten for husleietilskudd til frivillige kulturaktører
 • Øke størrelsen på frie søkbare midler til produksjoner for frivillige
 • Øke størrelsen på frie søkbare midler til produksjoner for profesjonelle miljøer og kunstnere
 • Etablere flere ad hoc-kulturstøtteordninger for å frigjøre flere raske kulturmidler
 • Kreve at planene for nye skoler tilpasses behovene til det frivillige kulturlivet
 • Øremerke en ressurspott til det frivillige kulturlivets rolle på skolene, for å kompensere skoleadministrasjonene for merarbeid og erstatning av slitasje på skolens utstyr
 • Lage en egen plan for de produserende kunst- og kulturmiljøene i kommunen
 • Støtte etablering av et nytt Drammen Kulturråd, etter modell fra Drammen Idrettsråd
 • Lage en bærekraftig modell som sikrer arrangører, utøvere og opphavsmenn inntekter/kompensasjon ved kommunal digital strømming av arrangementer
 • Etablere en felles informasjonskanal for alle arrangementer, med likeverdig tildeling av plass for alle kulturaktører og uten mulighet for å kjøpe ekstra eksponering
 • Sette opp digitale skjermer med informasjon om aktuelle arrangementer på strategiske steder rundt i kommunen, hentet fra informasjonskanalen
 • Kjøpe ut en viss mengde reklameplass på Kinocitys visninger og reservere til frivillige kulturaktører
 • Øremerke en viss andel av kommunens reklameplass gjennom eksisterende avtaler med JC Decaux og Clear Channel til frivillige kulturaktører, kostnadsfritt og med demokratisk tildeling av plass, ved reforhandling av dagens avtaler
 • Sette av flere vegger og offentlige arealer til plakatering
 • Kvalitetssikre Drammen kommunes deltakelse i prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge for å sikre at flere innbyggere med nedsatt funksjonsevne kan delta på kulturarrangementer som publikum og frivillig
 • Fylle det nye Byhuset i Svelvik med scene for teater/kulturliv/arrangementer, bibliotekfunksjon og tjenester og arealer tilrettelagt for innovasjon
 • Sikre at alle eldreinstitusjoner har minst tre gode kulturtilbud på huset hver uke

KUNSTNERØKONOMI

Kunstnere er blant yrkesgruppene i Norge med lavest gjennomsnittsinntekt. Mange arbeider innenfor uttrykk som har små muligheter til å bli kommersielt bærekraftige, men som likevel er svært viktige for mangfoldet i det totale publikumstilbudet. Derfor er det viktig med gode og forutsigbare støtteordninger og stipender som gjør det mulig å satse på å leve av å være kunstner, og kommunen må være en aktiv oppdragsgiver, både gjennom innkjøp og engasjering av kunstnere på andre vis.

Vi vil jobbe for å:

 • Kjøpe inn mer kunst fra lokale kunstnere
 • Øke avsetning til kunstnerisk utsmykning, og satse mer på kunst i det offentlige rom
 • Engasjere flere lokale kunstnere i programmeringen av Den kulturelle skolesekken
 • Oppfordre til bruk av unge, lokale musikere som oppvarmingsartister på konserter gjennom vekting av tildelingskriteriene i arrangementsstøtteordningene

KULTURSKOLE

Kulturskolen er det første møtet med utøvende kunst for mange barn, og kan være den eneste muligheten mange barn får til å delta i organisert kunst- og kulturaktivitet. Derfor er det viktig for oss at kulturskolen får et solid løft fra tilbudet slik det er i dag. Det innebærer å gi alle barn og unge nærhet og tilgang på tilbudet. Det må også være relevant for alle, gjennom bredde i fagtilbud. I tillegg må det være økonomisk mulig å delta på for alle. Vi ønsker også at kulturskolens pedagogkompetanse benyttes av det ordinære grunnskoletilbudet i større grad. Vårt overordnede mål er å øke antall kulturskoleelever til minst 30 prosent av alle grunnskoleelever innen 2023.

Vi vil jobbe for å:

 • Sikre kulturskoletilbud sentralt i Svelvik, Mjøndalen og Drammen
 • Innføre kulturskoleundervisning som en del av SFO/AKS-tilbudet
 • Sikre støtteordninger som gjør at alle barn har mulighet til å delta i kulturskolen
 • Utvide kulturskoletimene fra 20 minutter til minimum 30 minutter
 • Utvide kulturskoletilbudet med flere kunstformer, så alle har en undervisningsmulighet som oppleves relevant

STORE ARRANGEMENTER OG FESTIVALER

Drammen mangler en arrangementsstrategi. Kommunesammenslåingen er en god anledning til å igangsette arbeidet med en slik strategi så fort som mulig. Kommunen bør koordinere sine ressurser bedre for å tilrettelegge for arrangementer. Det bør gjøres enklere og mer forståelig å søke om å ha arrangementer. Kommunen bør i større grad bistå med arealer, utstyr og service. Vi ser stort potensiale i å bruke arrangement som verktøy for godt miljøarbeid, og vil gjøre en rekke tiltak for å fremme et grønt skifte gjennom opplevelsesindustrien. Vi mener at Drammen bør øke tildelingene til festivaler og store arrangementer, men vri støtteprofilen mot prosjekter som gir mye tilbake for mange (men har begrensede muligheter til kommersiell egeninntjening), og prosjekter som med stor sannsynlighet kan vokse kommersielt gjennom et kommunalt bidrag. Kommersielle arrangementer som ikke viser evne til økt egeninntjening over tid vil vi nedprioritere. Vi ønsker også å satse på talentuvikling innen arrangørfaget.

Vi vil jobbe for å:

 • Lage en arrangementsstrategi for Drammen
 • Utvikle en arrangementsportal med kalender, kart, arenaoversikt og relevant info og tips/råd, som gjør det så enkelt som mulig å søke om å ha et arrangement
 • Sette inn en dokumenterbar miljøstrategi med måloppnåelse innen gitte parametre som tildelingskriterium for kommunens arrangementsstøttemidler
 • Utarbeide en oppdatert veileder om miljøarbeid på arrangement og distribuere til alle arrangører
 • Lage en prøveordning hvor arrangører kan søke om forsterkningsmidler fra kommunen for å skape effektfulle miljøprosjekter sammen med sponsor tilknyttet større arrangementer
 • Regulere ett eller flere store utendørsområder i Drammen til bruk som store utendørs konsertarenaer
 • Investere i infrastruktur og mobile løsninger som arrangører kan benytte seg av gratis
 • Gjennomføre en ringvirkningsanalyse med ett av kommunens større arrangementer som case

MUSIKK

Et levende konsertmiljø gjennom hele året danner publikumsgrunnlag for festivaler og andre enkeltstående tilbud. Et sterkt arrangørmiljø betyr også trygg og god tilgang på oppdrag for kommunens musikere. Derfor ønsker vi å satse på helårsarrangørene. I tillegg ønsker vi å prioritere de mest prekære behovene for nye arenaer. Ryggmargen i kommunens musikkmiljø er korps, kor og andre deltakende lavterskel-musikktilbud. I tillegg til tidligere nevnte tiltak ønsker vi å lytte aktivt til behovene som uttrykkes fra kor- og korpsmiljøene.

Vi vil jobbe for å:

 • Etablere en støtteordning hvor alle som arrangerer minst 10 konserter med billettsalg årlig sikres en støtte per konsert på inntil 10 000,-
 • Gi Drammen Scener en betydelig økning i budsjettet, øremerket til egenprogrammering av innhold på Union og Teateret
 • Lage en scene som kan benyttes til symfonisk musikk i Drammen
 • Gi økt støtte til Portåsen, øremerket utvikling av utendørsscenen og tilpasning til ulike typer uttrykk
 • Beholde og utvikle Musikkfest, som et årlig arrangement med gratiskonserter over hele kommunen

TEATER OG SPEL

Brageteatret har vært regionteater for Buskerud i en årrekke og en av Drammens stolteste flaggskip, og trenger en aktiv og stolt kommune i ryggen i årene som kommer. Vi vil jobbe hardt for å styrke Brageteatrets posisjon i den nye regionen, og inkludere utviklingen av teatertilbudet i Drammen tettere inn i arbeidet med nærings- og byutvikling. Vi ønsker også å satse konkret på to av våre viktigste arrangementer innenfor teater og spel, med ønske om at disse kan motivere unge talenter til å satse på scenekunst, samt at de kan være kompetansebanker for barne- og ungdomsteatrene. I tillegg ønsker vi velkommen arrangementer som kan løfte og synliggjøre de frivillige amatørmiljøene innenfor teater og scenekunst i større grad til hele befolkningen.

Vi vil jobbe for å:

 • Igangsette arbeidet med nye produksjonslokaler for Brageteatret
 • Arbeide aktivt med fylkesbenken fra Viken for å øke bevilgningene til Brageteatret over statsbudsjettet
 • Sikre fast støtte til Svelvikspelet “Den Gode Hensigt”
 • Sikre fast støtte til Figur i Fossekleiva
 • Stimulere til etablering av en barne- og ungdomsteaterfestival eller ungdomsteaterfestival
 • Stimulere til utvikling av standup- og impromiljøene i kommunen

KUNST

Vi ønsker vi å videreutvikle det offentlige kunsttilbudet til at det omfatter flere typer skulpturer og kunst innenfor flere deler av Drammen, og ta det videre ut i nærmiljøene. Vi vil sikre tilgang på gode lokaler for både produksjon og visning. Alle de tre kommunene har anerkjente gallerier som vi ønsker å løfte videre, og vi ønsker nye velkommen. Det gjelder også etablering av nye arbeidssteder. Vi vil også støtte arrangementer som løfter fram bredden og toppen i kunsten som produseres i og utenfor kommunen. Vi ønsker å gi tilbud som svarer til de unges ønsker innen visuell kunstutøvelse; gjennom tilbudet i kulturskolen og på ungdomsklubbene, samt gjennom støttemidler som kan løfte fram prosjekter som satser på kunst på barn og unges egne premisser.

Vi vil jobbe for å:

 • Etablere flere produksjons- og atelierlokaler
 • Sikre videre drift av Strømsø atelierhus
 • Etablere et årlig “Drammen Open” som en festival med åpne atelier, spesialtilpassede kunstprosjekter i gallerier og by- og tettstedsrom og en årlig feiring av kommunens kunstliv
 • Etablere en skulpturtriennale
 • Integrere mer bruk av kunst i det offentlige rommet i form av kunstnerisk utsmykning
 • Styrke kommunens utsmykningsordning ved å øke prosentsatsen øremerket kunst og øke taket for investeringer
 • Utvide ordningen med ”sitteskulpturer” langs elvebredden til et prosjekt som omfatter flere typer skulpturer i flere by- og tettstedsrom
 • Sikre at tilbudet for visuell kunst i kulturskolen møter interessen og behovet for plasser i målgruppa

BIBLIOTEK

Vi vil gi alle deler av den nye kommunen tilgang på et bibliotektilbud uten å måtte sette seg i en bil – enten det er gjennom folkebibliotek, skolebibliotek eller kreative utlånsmuligheter til de som har vanskelig for å komme til de ordinære tilbudene. Alle filialer av folkebibliotekene skal ha lengre åpningstider, meråpent-tilbud, og bredde i innholdet som gjør det relevant, innbydende og enkelt for alle å benytte. Vi vil ha enda mer åpen aktivitet på bibliotekene. Ansvaret for og friheten til å utvikle dette vil vi legge til bibliotekene selv og deres fagkompetanse, og ønsker å gi større økonomisk handlingsrom til programmering. Det skal samtidig tilrettelegges for at eksterne bidragsytere også kan supplere tilbudet med egne arrangementer.

Vi vil jobbe for å:

 • Etablere en filial av folkebiblioteket i hver kommunedel
 • Samarbeide med frivillige for å utvikle utlånstilbud til de som har vanskelig for å komme seg til biblioteket
 • Sikre fortsatt gratis tilbud på alle biblioteker
 • Øremerke større midler til programmering av arrangementer på alle bibliotekene
 • Sikre at det er gratis å leie bibliotekene til arrangementer som faller innenfor det naturlige bruksområdet
 • Etablere skolebibliotek på alle barne- og ungdomsskoler
 • Utvide åpningstidene på filialene til folkebiblioteket
 • Innføre meråpent på flere filialer av folkebiblioteket
 • Innføre søndagsåpent på flere filialer av folkebiblioteket

DANS

Vi vil at Drammen satser på dans på en helt annen måte enn i dag. Drammen har et ganske godt tilbud innen organisert danseundervisning, med mange private skoler i tillegg til kulturskolens tilbud. Utfordringen med de private tilbudene er at de koster mer enn mange har råd til. Samtidig er kapasiteten i Kulturskolen begrenset, og nivået på tilbudet er ikke like høyt og bredt som de private skolene har. Vi ser derfor behovet for en økning av antall friplasser, og ønsker at Kulturskolen kjøper ut et betydelig antall plasser fra de private skolene. Vi vil gjerne utrede mulighetene for sterkere samarbeid mellom kulturskolen og en eller flere av de private skolene. Vi vil også gjøre tiltak som møter behovet for steder hvor ungdom kan koreografere selv, være kreative og danne egne crew, samt visningsareaner for å presentere.

Vi vil jobbe for å:

 • Styrke dansetilbudet i kulturskolen gjennom å kjøpe ut et stort antall dansetimer fra de private danseskolene
 • Sikre flere friplasser på kulturskolen; herunder dans
 • Etablere flere steder hvor ungdom kan koreografere selv og danne egne dansecrew
 • Sikre Ungdomshuset G60 tilgang til dansekoordinator etter behov

FILM

Vi ønsker å gjøre filmfeltet tydeligere og mer likestilt med øvrig kultur i kommunen. Det er et behov for å skape flere muligheter for å bringe filminteressert ungdom/unge voksne sammen for å lage film, og at de har arenaer for å vise hva som lages. Vi ønsker å legge økonomisk til rette for at miljøene som allerede har fagkompetanse kan peke ut en satsning som vil skape økt filmproduksjon blant talenter. Det er sterke miljøer for publikumsformidling av film i Drammen, og vi ønsker å styrke disse, samt å bruke dette som arena for å løfte nye kreative talenter.

Vi vil jobbe for å:

 • Gi Drammen Filmklubb fast driftsstøtte og gi klubben i oppdrag å utvikle en større prisutdeling og visningsarena for unge filmskapere
 • Gjøre avtaler med Åssiden VGS, Akademiet VGS og Danvik FHS hvor kommunens kommunikasjonsavdeling forplikter seg til å gi skolenes elever og studenter praksisoppdrag innen innholdsproduksjon 

MUSEUM, KULTURMINNEVERN OG TRADISJONSKULTUR

Vi vil at Drammen styrker sitt fokus på vern av kulturminner og kulturarv. Noe av det mest unike med Drammen finner vi i arkitekturen, og derfor ønsker vi enda mer juridisk bindende vern enn det Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer gir. Vi vil legge til rette for at verneverdige bygninger tas i bruk på en fornuftig og ikke-ødeleggende måte, og vil restaurere verneverdige kommunale bygg i tråd med antikvariske prinsipper. Videre vil vi styrke registreringen av verneverdige bygg, bygningsmiljøer og parkanlegg i hele kommunen, og vi ønsker å styrke byarkivet som historieformidler og kunnskapsbank. Vi vil ha økte bevilgninger til museene våre, men med økt undervisningsmessig tilrettelegging for barn og unge som et premiss.

Vi vil jobbe for å:

 • Etablere en egen 100 % stilling for byantikvar med et klart mandat
 • Implementere Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i alle utbyggingsplaner
 • Etablere kommunale støtteordninger for vernede og fredede bygninger
 • Sikre at alle fredete kulturminner uansett får fritak for eiendomsskatt, dersom det skulle bli innført
 • Restaurere verneverdige kommunale bygg i tråd med antikvariske prinsipper
 • Opprette en egen støtteordning for kulturarv-/opplevelsesprosjekter
 • Lage en egen plan for bevaring av kommunens unike arv av funkisbygg
 • Etablere et senter for funksjonalistisk arkitektur
 • Sørge for bevaring av de siste Drammenshusene som var dominerende i byen etter bybrannen 1866.
 • Bevare og videreutvikle Globusgården
 • Styrke museene i kommunen med økte kommunale bevilgninger
 • Øremerke deler av museenes bevilgninger til å utvikle undervisningsopplegg som kan tilbys grunnskolen
 • Påvirke nasjonalt for å øke statlige bevilgninger til museene i kommunen
 • Trekke Friluftsmuseet ut av Drammen Museum og plasseres inn i en annen driftsform
 • Sikre at Friluftsmuseet vedlikeholdes, ved faste årlige tildelinger øremerket dette formålet
 • Opprette støtteordninger for å stimulere til produksjon av mer lokalhistorisk dokumentasjon og formidling

SPILL OG ESPORTS

Spill er en av de største kultur-, idretts- og fritidsaktivitetene blant unge og gamle og fortjener et løft i den nye kommunen. Dataspillnæringen er sterk og voksende og med tanke på nærheten til Oslo er det realistisk å håpe på etableringer i Drammen. Vi trenger da målrettede tiltak for å styrke talentutviklingen lokalt. Vi vil stimulere til utvikling av flere turneringer hvor både de som gamer for moro skyld og de som vil hevde seg internasjonalt kan få en arena. Utviklere trenger arenaer for lavskala-uttesting av nye ideer, workshops hvor de kan få profesjonell veiledning, og stimuli til utvikling av ideer. Vi vil også løfte brettspill- og rollespill-miljøene og gi styrkede muligheter og arenaer for å bedrive lavterskelaktivitet innen både klassiske brettspill, laiving, rollespill og annet, samt legge til rette for talentutvikling innenfor sjakk, bridge og esports.

Vi vil jobbe for å:

 • Etablere alkoholfrie ungdomsarrangementer med konkurranser innen populære spill hvor finalene sendes på storskjerm på en kulturscene
 • Etablere et stipend til beste app-prototyp, som markedsføres til skolene
 • Oppmuntre til arenaer hvor man enkelt kan opprette uorganisert og organisert brettspillaktivitet

TRO, DIALOG OG TOLERANSE

Vi vil bygge broer mellom ulike kulturer, trossamfunn og livssyn. Dialog og toleranse er nødvendig for at vi skal kunne leve med forståelse og respekt for hverandre. Forskjeller, ulikheter og uenighet kan forstås som noe som bidrar til å bevege og utvikle samfunnet. Derfor ønsker vi å støtte arrangementer og arenaer som nettopp håndterer mangfoldet av tro og livssyn. Trossamfunnene er en hjørnestein for kulturtilbudet og utviklingen av kulturinteresse, og vi ønsker å støtte opp om menighetenes rolle som kulturaktør.

Vi vil jobbe for å:

 • Endre kriteriene slik at kirken igjen kan søke på frie kulturmidler
 • Støtte organisasjoner og arrangementer som skaper møteplasser på tvers av tro og kultur
 • Etablere Drammensuka – en uke fylt med ulike arrangementer hvor mangfold og integrering står i sentrum
 • Støtte Drammen og omegn tro- og livssynsforum
 • Støtte Kirkelig dialogsenter i Drammen
 • Sikre tilgang til samtaler med religiøse ledere på sykehjem