Kultur- og utelivstilbud til unge

Vi mener at alle unge bør ha grunnleggende mulighet til å utforske kultur- og utelivstilbud, og at der det private markedet setter begrensninger så bør det offentlige kompensere. Lavterskelarenaene for ungdom er viktige for å gi alle typer unge steder å være seg selv, for å fange opp unge som sliter eller trenger noen å prate med, og som alternative øvings- og visningsarenaer. Vi heier på alle alternativer som kan gi unge større tilgang på opplevelser, og søker mer kunnskap om hvordan vi kan bli bedre på dette. Vi vil være positive til å støtte alkoholfrie arrangementer, men også jobbe for å finne gode løsninger for å gi ungdom muligheten til å oppleve konserter der det serveres alkohol.

Drammen har også blitt en betydelig studentkommune. Vi vil at studentene skal ha det best mulig mens de bor her – og stimulere til at de blir her. Vi vil gi studentene et bedre kultur- og fritidstilbud, bidra til at flere kan ha praksis i Drammen og gjøre det mer attraktivt for nyutdannede studenter å jobbe i Drammen Kommune, og sikre at flest mulig har et rimelig sted å bo.

 • Videreutvikle Bizzy-ordningen slik at det fylles på penger på kortene til barn og unge med lavinntektsbakgrunn, etter modell fra Asker
 • Styrke ungdomshusene med økte driftsmidler
 • Støtte etablering av flere ungdomshus- og klubber
 • Opprette en portal hvor ungdom enkelt kan finne aktuelle tilbud
 • Gjennomføre en kartlegging av barn og unges kulturbruk i Drammen; både som publikummere og som utøvere
 • Prinsippfeste at kostnaden ved å delta i en fritidsaktivitet som får kommunal støtte ikke skal overstige 1000 kroner i året
 • Etablere kommunale tilskuddsordninger til fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier, som familiene kan søke på selv (ikke bare klubbene)
 • Gi kontingentfritak i fritidsaktiviteter for barn og unge i familier med vedvarende lavinntekt
 • Støtte opprettelse av kreative verksteder for barn og unge 
 • Gi alle studenter ved USN Campus Drammen som folkeregistrerer seg i Drammen ett års abonnement på bysykkel
 • Legge til rette for et nytt studenthus til Studentsamfunnet, med plass til konsertscene, festsal og arealer hvor studentene kan komme og gå og være seg selv

UTELIVSPOLITIKK

Utelivet og serveringsbransjen spiller en nøkkelrolle i å lage levende sentrumsområder. Vi vil løfte statusen til denne delen av næringslivet, med et særlig fokus på lokale og uavhengige konsepter. Derfor vil vi gjøre grunnleggende grep for å verne bransjen bedre, deriblant å frita “støyende” næringsliv for ansvar dersom det etableres boligkonsepter i sentrumsområdene og naboklager oppstår. Vi vil også lytte til bransjens ønsker om forenkling og modernisering av relevant regelverk. Strategien for servering og uteliv skal være konsentrert innenfor sentrumsområdene og hindre byspredning. Vi ønsker en videreføring av dagens skjenkepolitikk, og vi mener det bør være rom for flere steder i Drammen med 18-årsgrense.

Vi vil jobbe for å:

 • Plassere alt økonomisk og praktisk ansvar for tilpasning til eksisterende omgivelser på utbygger, ved å innføre en bestemmelse tilsvarende den britiske loven “Agent of Change” i arealplanen, og jobbe nasjonalt for en tilsvarende lovendring
 • Endre det kommunale regelverket rundt uteservering i sentrumsområdene for å gjøre enklere og rimeligere å etablere uteservering både midlertidig og på permanent basis
 • Utrede muligheter for å hjelpe unike og uavhengige lokale serveringskonsepter til å etablere seg i storbyen, småbyen og tettstedene våre gjennom subsidiering av husleie eller kommunale avgifter
 • Definere skjenkesoner på en tydeligere og smartere måte enn i dag ved å konsentrere serveringsstedene innenfor sentrumsområdene
 • Sikre at tilsynsreformen blir gjennomført best mulig lokalt

LES GJERNE OGSÅ OM VÅR POLITIKK FOR PSYKISK HELSE FOR UNGE

6. juli, 2019