Når de andre bommer, stemmer du grønt

29. august, 2019

Drammens klimautslipp skal kuttes med 50% innen 2030

Vi vil:

 • Innføre et kommunalt klimabudsjett og en klimaplan, i tråd med Parismålene
 • Gjøre kommunens bilpark utslippsfri innen 2023
 • Gjøre alle byggeprosjekter i kommunal regi fossilfrie innen 2021 og utslippsfrie innen 2024

Ingen flere rødlista arter skal forsvinne fra Drammensregionen

Vi vil:

 • Etablere en juridisk bindende markagrense
 • Lage en restaureringsplan for tilbakeføring av tapt natur
 • Åpne og restaurere bekker og elver som ligger i rør
 • Lage en bieplan for å sikre de pollinerende insektene
 • Lage en ambisiøs forvaltningsplan for kommunens vassdrag

8 av 10 barn skal gå eller sykle til skolen innen 2023

Vi vil:

 • Øke til 20% sykkelandel i arbeidsreiser i Drammen innen 2030.
 • Gjøre alle kommunale arbeidsplasser sykkelvennlige
 • Lage sykkelprioriterte lyskryss
 • Elektrifisere og styrke bysykkelordningen, og innføre dette også i Mjøndalen og Svelvik
 • Ha tidenes satsning på sykkelveiutbygging
 • Etablere en egen sykkel- og gangbru mellom Strømsø og Bragernes nedstrøms fra Bybrua
 • Bygge ny Mjøndalsbru og la den gamle brukes av gående og syklende
 • Bevilge større midler til reparering av veier
 • Bygge ny Svelvikvei, og sørge for at eksisterende Svelvikvei stenges for gjennomgangstrafikk og reguleres om til hovedtrasé for gang- og sykkelvei

Sentrumsområdene skal åpnes for mennesker og miljø – og kultur, uteliv og opplevelser skal gjøres til motoren i framtidas sentrumsutvikling

Vi vil:

 • Åpne opp ti nye gater for økt bokvalitet, lek og sentrumstrivsel innen 2023,
 • Flytte forvaltningen av torgflatene fra kommunen til Byen Vår Drammen, og gi selskapet i oppdrag å gjøre det rimelig og enkelt å sette opp boder og stands
 • Utrede en «tredje boligsektor» for dem som ikke har råd til å kjøpe eget, men heller ikke trenger sosialbolig

Kulturen skal få et kjempeløft de neste fire årene

Vi vil:

 • Styrke frivillige kulturaktører med flere raske midler og større husleietilskudd
 • Kreve at planene for nye skoler tilpasses behovene til det frivillige kulturlivet
 • Gjøre kulturskolen til en del av SFO og utvide tilbudet i tråd med ungdommenes ønsker
 • Utvide utsmykningsordningen, kjøpe flere offentlige kunstverk
 • Bygge den nye kulturkommunen opp rundt spydspissene Portåsen, Fossekleiva og Strømsø Atelierfelleskap

Drammen skal bli Norges mest innovative by på grønn teknologi

Vi vil:

 • Satse på grønne tak, solceller og plusshus
 • Styrke miljø og bærekraft som en del av alle byggeprosesser
 • Etablere 1000 tak med solceller innen 2023
 • Gjøre alle boliger energinøytrale
 • Fjerne byggesaksgebyr i sin helhet ved etablering eller renovering til plusshus

Ta vare på historiske Drammen

Vi vil:

 • Kreve at eksisterende historiske bygningsstrukturer tas vare på og integreres i storby- og småbyutviklingen
 • Ha et sterkere jurdisk vern for historiske Drammen enn det Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer gir
 • Etablere en egen 100% stilling for byantikvar med et klart mandat
 • Restaurere verneverdige kommunale bygg i tråd med antikvariske prinsipper

En skole med mer rom for praktisk læring og sosialt samspill

Vi vil:

 • Styrke praktiske og estetiske fag i skolen
 • Ha dekning utover lærernormen ved alle skoler
 • Styrke dekning av faglærere, og kreve at alle skoler har minst en faglærer innenfor estetiske fag og musikk
 • Utvide sentrumsskolene
 • Etablere skolehager ved alle kommunale skoler

Les hele programmet vårt for 2019-2023 ved å klikke her