Naturvern og naturrestaurering

6. juli, 2019

I den nye kommunen forvalter vi et lite, men spesielt stykke natur – et landskap som en gang har vært et av landets rikeste og mest spennende naturområder. Her møtes en av Norges mektigste elver og Norges kanskje mest artsrike fjord. Det milde klimaet, de dype skogene og den fruktbare jorda bidrar til at regionen har et mangfoldig dyre- og planteliv. I dag kan vi glede oss over at lommer av dette mangfoldet fortsatt er intakt. Men potensialet for for å gjenskape en rikere og villere natur er stort. Vi vil verne det vi har og hindre at mer går tapt – samtidig som vi kommer på offensiven for å restaurere og gjenetablere det som en gang var. De Grønne skal også være dyrenes fremste beskytter og sikre at alle skapninger i og utenfor marka har det så bra som mulig.

VERN AV VANN

Hensyn til rent vann og vannkvalitet skal alltid gå foran økonomiske interesser. Elva og fjorden skal være ren og tilgjengelig for alle som vil bade, padle, og seile. Derfor vil vi prioritere høyt å beskytte naturkvalitetene og bevare fiskebestandene i både Drammenselva og mindre vassdrag og skogsvann. Vi vil at Drammen skal være en internasjonal foregangskommune i kampen mot plastforsøpling i vannet, og setter som mål å gjøre Drammensfjorden fri for plastavfall. Naturforvaltningen i Drammen skal være økosystembasert.

Vi vil jobbe for å:

 • Lage en ambisiøs forvaltningsplan for kommunens vassdrag
 • Inkludere Drammensfjorden i et verneområde for marine biotoper i indre Oslofjord.
 • Gjøre fjorden til et pionerområde for utprøving av plastfangstteknologi
 • Rense fjord- og elvebunnen for avfall, gamle fiskeredskaper og teiner
 • Styrke arbeidet med å rydde og vedlikeholde vassdragene og strandsonen, for eksempel ved å styrke strandryddedager og etablere offisielle dugnadsdager flere ganger i året.
 • Fjerne unaturlige vandringshindre fra vassdragene i kommunen
 • Etablere marine nyttehager, for å skape liv, aktivitet, lokal matproduksjon, bedre vannkvalitet, bedre oppvekstvilkår til fisk, og en spennende undervisningsplattform for skolen.
 • Beskytte fiskeplasser i indre og ytre Drammensfjord mot industri og utfylling
 • Erstatte fyllingen som deler Klopptjern i to med en bro
 • Gjenopprette og sikre vannstanden i Svarttjern og Hvalsdammen
 • Sørge for at utbygging av det nye sykehuset på Brakerøya skjer uten lokal forurensing eller forringelse av livet i fjorden
 • Opprettholde 5 knops fartsgrensene for motorisert trafikk i hele elva
 • Forby rotenonbehandling av Drammenselva som tiltak mot gyrodactylus salaris
 • Forby dumping av steinmasser med plast i havnebassenget
 • Forhindre all form for bunntråling i Drammensfjorden
 • Forby dumping av forurenset snø fra Drammenselva til og med Svelvikstrømmen
 • Etablere flere snødeponier og legge til rette for rensing av smeltevann

VERN AV SKOG OG MARK

Å ta vare på Finnemarka, Drammensmarka Sør og Røysjømarka/Svelvikmarka er en av våre hovedprioriteter. Hensynet til natur, dyreliv og opplevelsesverdier skal alltid prioriteres foran økonomiske interesser i forvaltningen av markaområdene. For å sikre dette ønsker vi å styrke kompetansen på naturmangfold og kartlegging av fremmede arter i kommunen, og bygge gode vernestrategier rundt dette. Det fordrer også gode samarbeid med nabokommuner om forvaltning og vern av biotoper og naturområder.

Vi vil jobbe for å:

 • Hindre at flere rødlistede arter forsvinner fra Drammensregionen
 • Etablere en juridisk bindende markagrense i samarbeid med omkringliggende kommune for å sikre bevaring av kommunens tur og friluftsområder
 • Kartlegge spesielt verdifull natur i kommunen, blant annet ved å samarbeide med lokale kartleggingsmiljøer
 • Oppdatere registreringer av artsforekomster og naturverdier jevnlig, og sørge for at de registreres i systemet Artsobservasjoner, inkludert tidligere kartlegginger
 • Utvide naturreservatet ved Grunnane, gjennom å se på muligheter for å restaurere tidligere våtmarksområder
 • Omregulere steinbruddet på Årbogen til Landbruks-, natur- og friluftsområde slik at drift ikke blir aktuelt
 • Hindre spredning av svartelistede arter
 • Arrangere årlige dugnader for å fjerne uønskede arter

NATURRESTAURERING

MDG vil gjøre Nye Drammen til en internasjonal foregangskommune i kampen for å starte restaureringen av tapt natur. Vi vil ikke bare beskytte det vi har – vi vil også ta et steg videre. Det krever at kommunen tør å sette høye ambisjoner ved å lage forpliktende naturmangfoldplaner som har klare mål om å øke det biologiske mangfoldet i alle naturtyper og regioner i den nye kommunen. Vi vil gjøre marka til et pionerområde for fornyelse til villere natur, der industridriften legges om for å få tilbake variert, artsrik og fleraldret skog. I tillegg vil vi bruke urbane arealer for å legge bedre til rette for pollinerende insekter, og utvikle beplantningsplaner for å øke antallet nyttevekster som frukttrær og bærbusker og bie- og humlevennlige planter. Ut mot vannveiene vil vi jobbe for å reetablere de opprinnelige økosystemene som en gang har preget Drammenselvas delta ved utløpet i Drammensfjorden.

Vi vil jobbe for å:

 • Lage en egen rewilding-/restaureringsplan for den nye kommunen
 • Videreføre satsningen på rewilding og trappe opp bevilgningen gradvis til 5 millioner årlig fra 2023
 • Åpne og restaurere minst fire nye bekker og elver som ligger i rør innen 2023
 • Kvalitetssikre gjennomføringen av planen som skal lages for gjenåpning av bekker i sammenheng med fremtidige byggeprosjekter
 • Etablere flere gyteområder for ørret
 • Kjøpe opp skog som har stort potensial for restaurering
 • Etablere og sikre skjøtsel av flere nye blomsterenger, slåtteenger og tørrbakker
 • Ta vare på blomsterengene langs veikantene og forby plantegifter i skjøtsel
 • Forby kantslått til etter blomstringstiden
 • Motivere privatpersoner, bønder og grunneiere til å ta vare på biologisk mangfold og til å ha insektvennlige planter på privat grunn
 • Forby bygging på artsrike kulturlandskap, som slåttemark
 • Lage en planteplan som sikrer beplantning av offentlige arealer med insektsvennlige planter
 • Legge til rette for naturaktiviteter for publikum i vernede områder for å lære mer om vern og det som vernes

DYREVERN OG DYREVELFERD

Hensynet til dyrenes interesser blir nesten alltid glemt og nedprioritert. De Grønne lover å være dyrenes røst i kommunestyret når beslutninger som angår dyr skal fattes. Vi vil bevare og reparere leveområdene for ville dyr, og ha en dyrevelferdspolitikk der husdyr og kjæledyr behandles på en respektfull måte.

Vi vil jobbe for å:

 • Opprette en støtteordning for søkbare dyrevelferdsmidler
 • Sette dyrevelferdsmessige hensyn som forpliktelse i kommunale innkjøpsprosesser
 • Avvise alle søknader om å drive produksjonsdyrehold som inkluderer hold av dyr i bur
 • Sikre at kommunen i sine innkjøpsrutiner sier nei til egg fra burdrift, produkter fra pelsdyroppdrett, foie gras fra tvangsfôrede dyr eller unødvendige varer produsert/testet med smertevoldende dyreforsøk
 • Sikre at kommunale institusjoner og kantiner velger det alternativet som gir best dyrevelferd ved bruk av animalske produkter
 • Belønne bønder som satser på dyrevelferd over minimumskravene
 • Støtte opprettelse av flere smådyrsentre
 • Etablere flere friområder og hundeparker der hunder kan løpe fritt
 • Forby utleie av kommunal grunn til sirkus med ville eller eksotiske dyr
 • Si nei til all jakt på fredede rovdyr i Drammen kommune
 • Opprettholde jaktforbudet på gaupe i kommunens skoger inntil bestanden når et bærekraftig nivå
 • Legge til rette for at ynglende gaupe etablerer seg i markaområdene
 • Etablere flere viltoverganger, for å binde sammen leveområdene til dyrene
 • Sette av midler til å forebygge tap av beitedyr til rovdyr, herunder rovviltavvisende gjerder og beredskapsbeite til akutte situasjoner
 • Etablere kommunal biedrift
 • Styrke og videreutvikle skjøtselsplanene for å beskytte fuglelivet i kommunens vann.
 • Plante flere tettvoksende og fruktbærende busker for å skape gjemme- og hekkeplasser for fugler og gi fuglene mat om høsten
 • Etablere hekkekasser for flaggermus, tårnseiler eller svaler på utkanten av broer
 • Utstyre flere offentlige bygg med hekkekasser som er tilpasset til hullrugende fugler som stær, pilfink, tårnseiler, taksvale, m.m
 • Installere hekkekasser for hullrugende vannfugler langs bredden av elva
 • Gi tydeligere informasjon om hvor det er ønskelig å mate fugler og hvordan fuglene bør mates
 • Lage plattformer som måker kan bruke framfor båtbrygger når de skal samle/hvile seg
 • Utrede begrensning i bruk av bygningskonstruksjoner med store glassflater, for å redusere kollisjonsfaren for fugler
 • Utrede tiltak for forebygging av lysforurensning