Grønn budsjettseier!

Klimastrategi, solceller, ladepunkter, sykkelambisjoner og satsning på naturrestaurering i verdensklasse. Dette var bare noen av seierne De Grønne fikk i budsjettet for 2020 i Nye Drammen kommune!

11. desember, 2019

LES HELE DEN VEDTATTE BUDSJETTENDRINGEN TIL DE GRØNNES FLERTALLSKOALISJON HER

Etter lange budsjettforhandlinger ble flertallspartienes budsjett for 2020 endelig vedtatt 10. desember 2019. På grunn av den tekniske krevende sammenslåingen av tre kommuner, samt trange økonomiske tider i vente, var det kanskje noen som ikke trodde at klima og miljø ville bli prioritert særlig høyt i det første budsjettet. De tok feil!

Klima og miljø i førersetet

– Vi vil med dette budsjettet legge grunnlaget for at Drammen skal gå fra å være en sinke til å lede an som en foregangskommune i kutt av klimagassutslipp. Drammen skal gå foran, uttalte gruppeleder og varaordfører Ståle Sørensen i budsjettdebatten.

Alt ligger nå til rette for dette. Det er nå nemlig vedtatt at Drammen skal få en egen klimastrategi, som har som utgangspunkt og krav at Drammen skal nå klimamålene vedtatt i Paris-avtalen. Det innebærer også at den nye kommunen skal ta i bruk både klimabudsjett og klimaregnskap, slik blant annet Oslo gjør.

Vel så viktig som klimaarbeid er naturvern og naturrestaurering, og for andre år på rad lyktes De Grønne med å få satt av en million kroner til såkalt rewilding. Fjorårets prosjekt ble en suksess og endte i tre gode prosjekter – nå får kommunens naturavdeling muligheten til å bygge videre på dette. Dette er i tråd med internasjonale anbefalinger, og setter kommunen i førersetet både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder satsning på natur.

Andre budsjettgjennomslag på klima og miljø:

  • Fire millioner til solceller på kommunale tak, og igangsettelse av en strategi for bruk av solenergi
  • Det bestilles en plan for ladeinfrastruktur for både taxi, buss og privatbiler, og det bevilges 2 millioner til ladestasjoner i beboerområder
  • Vi vedtar at alle kommunale hus skal være plusshus, og sørger for 80 prosent rabatt for byggesaksgebyr for plusshus
  • Drammen holder fast ved sykkelplanen og har ambisjoner om 20% sykkelandel, i tillegg bevilges det fem millioner ekstra til sykkeltiltak i 2020
  • Drammen fortsetter arbeidet med en ny gang og sykkelbro over Drammenselva
Foto: Pål Karstensen / Dagsavisen Fremtiden

Kulturen får et kjempeløft

Kultur og friluftsliv har også vært to av kjernesakene til De Grønne i forhandlingene, og her fikk vi betydelige gjennomslag, til tross for et trangt utgangspunkt.

– Kulturlivet har lenge ropt etter større søkbare midler, og det settes det nå av 500 000,- til. En halv million gis også til etablering av Drammen kulturråd – et sårt tiltrengt høringsorgan for kulturfeltet. Friluftslivets hørings- og interesseorgan, nemlig Drammen Friluftsforum, får også videreført sin støtte. Det betyr at både idretten, kulturen og friluftslivet nå skal bli hørt på en profesjonell måte inn til politikerne, uttalte Herman Ekle Lund, De Grønnes nestleder i hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet, i budsjettdebatten.

Brageteatret skal også få nye produksjonslokaler, det skal lages gode løsninger for å gi det frivillige kulturlivet enklere tilgang på Union Scene og Drammens Teater, og Drammen skal liberalisere regelverket for uteserveringer, noe utelivsbransjen har spurt om lenge. I tillegg skal det satses på å få folkeregistrert flere studenter i Drammen – noe som i seg selv vil gjøre byen mer pulserende.

Foto: Pål Karstensen / Dagsavisen Fremtiden

Gode oppvekstvilkår for barn og unge

Trygg og god oppvekst for alle barn og unge i kommunen har også lenge vært en hjertesak for partiet. Her har De Grønne fått lederen i hovedutvalget for oppvekst og utdanning med Cathrin Janøy, som naturligvis også var glad for et tydelig fotavtrykk i budsjettet.

– Da posisjonen la fram sin politiske plattform i høst, var det med helt klare ambisjoner om at Drammen kommune de neste årene skal jobbe aktivt med å bekjempe fattigdom i barnefamilier og gi barn og unge like muligheter til å kunne lykkes uavhengig av foreldrenes forutsetninger og inntekt. Som hovedutvalgsleder for oppvekst og utdanning i Drammen kommune er jeg stolt over at vi i budsjettet får tydelige gjennomslag for barn og unge, fortalte Janøy i debatten.

– Barnehagene er en viktig arena for inkludering og som bidrag til å utjevne sosiale forskjeller. Vi vet at tidligere Drammen har hatt en økning av barn som går i barnehage gjennom ordning med gratis barnehage. Derfor sørger posisjonen for å opprettholde innslagspunktet for gratis barnehage til familier med samlet husholdningsinntekt under 4,5 G for hele den nye kommunen, og dermed får flere barn fra tidligere Nedre Eiker og Svelvik også nytten av dette tilbudet som ikke har hatt det tidligere. Vi igangsetter et spennende prøveprosjekt på gratis skolemat på en av kommunens skoler. Vi sørger for penger til videre planlegging og prosjektering av Åskollen ungdomsskole og tar sikte på å gå til innkjøp av Nordby gård som ligger sentralt på Åskollen for å kunne realisere den nye ungdomsskolen der. Vi prioriterer også videre planlegging og utbygging av Veiavangen ungdomsskole, kunne Cathrin Janøy konstatere fornøyd.

Foto: Pål Karstensen / Dagsavisen Fremtiden

Kampen for kollektivtransporten

Kollektivtilbudet ligger under Viken fylkeskommune, men er likevel en sak De Grønne har måttet engasjere seg sterkt i. I forbindelse med kommunesammenslåingen har svært mange innbyggere i Svelvik, og i sær på Berger ved grensa mot Sande og Vestfold, blitt truet av å miste tilbudet sitt fullstendig i retning Sande og svært redusert mot Svelvik og Drammen.

De Grønnes representant Gro Nebell Aronsen tok derfor sterkt til orde i budsjettdebatten for at kommunen må gjøre alt den kan for å redde og bedre dette kollektivtilbudet. MDG sitter heldigvis med fylkesråden for kollektivtransport i Viken (Kristoffer Robin Haug) og jobber allerede intenst med å løse dette problemet.

– Vi er for øvrig åpne for at Drammen Kommune tar over driften av kollektivtransporten i egen kommune, dersom det er det mest hensiktsmessige. Det viktigste for oss er at alle innbyggere har muligheten til å enkelt, billig og ofte reise dit de vil, uten å måtte bruke bilen, kommenterte en kampklar Ståle Sørensen.

Veien videre

Nå skal de respektive hovedutvalgene jobbe detaljert med budsjettrammene innenfor sine programområder utover det nye året, før det igjen skal kjempes om flytting av penger ved behandlingen av første tertial før sommeren. De Grønne kommer ikke til å ligge på latsiden og vil jobbe for at 2020 virkelig blir et år for miljø og mennesker i nye Drammen Kommune!