Psykisk helse og livsmestring

6. juli, 2019

Vi mener at psykisk uhelse er en stor samfunnsutfordring. Derfor ønsker vi å gjøre tidenes løft for mental helse i Drammen. Vi tror det er besparende for både mennesker og økonomi å løse problemene før de oppstår. Derfor ønsker vi å vri fokuset på psykisk helse fra reparering og brannslukking over til forebygging.

TIDLIG INNSATS

Grunnlaget for god psykisk helse legges med bygging av gode relasjoner, godt kosthold, fysisk aktivitet og god søvnhygiene. Vi vil hjelpe barn og unge helt fra starten av livet til å bli trygge og selvstendige mennesker med gode forutsetninger for å mestre utfordringene livet byr på. Vi vil derfor ha flere fagpersoner inn i alle deler av oppveksten som barna våre kan støtte seg på, prate med og stole på – som gjør at det er tid til samtale med og oppfølging av alle som trenger det. Gjennom å styrke skolehelsetjenesten vil vi også skape et større fokus på psykisk helsevern og muliggjøre et tettere samarbeid med eksterne tjenester som barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og barnevernet. Vi ønsker å forbedre koordinering og samarbeid mellom etater innenfor barnevern, sosialhjelp og tiltak mot barnefattigdom, og sikre et tett og forpliktende samarbeid mellom barnehagene og de ulike støttetjenestene (helsestasjon, pedagogisk-psykologisk tjeneste og barnevern).

Vi vil jobbe for å:

 • Sikre at skolehelsetjenesten har tilstedeværelse minst tre dager i uka på alle skoler
 • Sikre at det er sosialfaglige medarbeidere på alle barneskoler
 • Ha høyere barnehagelærertetthet enn minstenormen
 • Oppfylle lærernormen på alle trinn
 • Etablere «e-helsesykepleier» for at ungdom kan kontakte sin skolehelsetjeneste gjennom digitale løsninger
 • Sikre at alle skoler har tilgang på ambulerende team
 • Ansette tilstrekkelig antall kommunale psykologer til å fjerne ventelistene for psykisk helse
 • Tilby selvmordsforebyggende kurs til alle som jobber med barn og ungdom i kommunen
 • Gi kommunen tilgang til egne sped- og småbarnsteam med utredningskompetanse på samspill og de minste barna, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, barnevernet og helsestasjonen
 • Utvide ordningene for ambulant akutteam

LAVTERSKELTILBUD

Mye av det viktigste forebyggingsarbeidet gjøres utenfor skolene. Vi vil støtte lavterskelarenaer som tilbys av interesseorganisasjoner, ungdomshusene i kommunen og andre arenaer innen både kultur og idrett hvor barn og unge får muligheter til å bli utfordret, tatt på alvor og akseptert på måter skolen ikke kan gi dem, og oppnå sosiale relasjoner mange ikke ville fått ellers. Samtidig er det viktig å fokusere på bedre samspill mellom de som har med barn og unge å gjøre. Derfor ønsker vi å etablere et eget samarbeidsforum for dette. I tillegg ønsker vi å bruke sterke, unge stemmer blant influencere som ressurser i større grad og forsøke å inkludere dem i fagråd, komiteer og utvalg.

Vi vil jobbe for å:

 • Styrke helsestasjonene med flere stillinger
 • Utvide tilbudet til Helsestasjon for ungdom slik at dette er tilgjengelig også etter skoletid
 • Utvide tilbudet til Helsestasjon for ungdom slik at dette omfatter et tilbud for psykisk helse
 • Sikre at ungdomsklubbene har tilgang på fagpersoner innen psykisk helse
 • Styrke Fontenehuset, og særlig deres prosjekt for målgruppa 16-18 år
 • Etablere et samarbeidsforum for alle som har med barn og ungdom å gjøre – skole, barnehage, idrettslag, foreninger, ungdomsklubber og andre
 • Opprettholde Home Start (et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder, 2-4 timer i uken)

LIVSMESTRING I PRAKSIS

Vi vil supplere skolene med konkrete verktøy som kan brukes i undervisningen for å fremme psykisk helse på en god måte, særlig etter at “Livsmestring” trer inn i læreplanen. Det omfatter for eksempel å legge til rette for undervisning av elever på eldrehjem, på bondegårder og i naturen, og å utvide samarbeidet mellom barnehager, skoler og sykehjem. Vi vil også styrke samarbeidet med frivillig sektor for å forebygge ensomhet blant eldre. Forebyggende hjemmebesøk må også kartlegge psykososiale behov. Vi vil også satse på tiltak for å forbedre psykisk helse for innvandrere, spesielt flyktninger.

Vi vil jobbe for å:

 • Planlegge utbygging av skoler/barnehager og eldresenter slik at disse plasseres i nærheten av hverandre
 • Øke bidragene til frivillig sektor der det arbeides med forebygging av ensomhet hos eldre
 • Dedikere ressurser til et eget psykisk fagteam for oppfølging av flyktninger