Politisk program 2019-2023

Last ned vårt fullstendige arbeidsprogram for 2019-2023 ved å klikke her.

 

HVEM SKAL VI VÆRE?

Det er ikke mange som er mer glad i stedet de kommer fra enn oss her i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Den nye kommunen blir en sammensmeltning av over 100 000 stolte drammensere, svelvikinger og eikværinger. All kompetanse, næringsliv, kulturtilbud, naturmangfold og frivillighet som nå blir en del av samme sted gir en unik mulighet til å lage noe nytt som var enda bedre enn det gamle.

Miljøpartiet de Grønne har klare visjoner for hvordan vi kan ta i bruk denne muligheten til å skape et nytt og grønnere Drammen. I denne teksten skal du få lese de viktigste målene i vårt arbeidsprogram for 2019-2023. Vårt fullstendige program kan du laste ned ved å klikke her.

Vi vil skape:

 • En kommune som går foran i klima- og miljøarbeid
 • En kommune som syder av liv
 • En kommune som bevarer og skaper
 • En kommune for alle – fra Steinberg til Brakerøya til Berger

EN KOMMUNE SOM GÅR FORAN I MILJØ- OG KLIMAARBEID

Ta plass – nå skal Drammen inn i førersetet av klima- og miljøarbeidet!

Det er på høy tid at vi begynner å planlegge kommunens klimaavtrykk på samme måte som når vi setter opp økonomisk budsjett. Paris-avtalen har gitt klare føringer, mål og verktøy. Nå er det på tide at vi tar dem i bruk lokalt.

En global naturavtale er også underveis, for å motvirke det enorme tapet av dyre- og plantearter verden opplever. Vi vil at Drammen går i front, snur tapet av artsmangfold, og gjenetablerer tapte arter. Naturforvaltningen i Drammen skal være økosystembasert.

Dette innebærer også at befolkninga har best mulig tilgang til friluftsliv, så alle skjønner verdien av marka, vannet og naturopplevelsene. Med De Grønne ved roret er det slutt på nedbygging av marka.

Reisen mot et grønnere Drammen foregår også gjennom satsning på myke trafikanter, god arealplanlegging og et aktivt samarbeid med næringslivet.

Våre mål er:

 • Drammen skal få et kommunalt klimabudsjett og en klimaplan hvor reduksjon i klimagassutslipp er i samsvar med anbefalingene til FNs klimapanel.
 • Drammen skal få 1 000 tak med solceller innen 2023 og alle nye kommunale bygg skal bli plussbygg (lager mer energi enn de forbruker).
 • Ingen flere rødlista arter skal forsvinne fra Drammen.
 • Vi skal bli en internasjonal foregangskommune i arbeidet for restaurering av natur- og dyreliv.
 • Drammen skal få en juridisk bindende markagrense.
 • Det skal være fri ferdsel langs strandlinja i hele kommunen, så fremt det ikke er i konflikt med naturreservater.
 • Fjorden og elva renses for plastavfall og forblir plastfrie, og all unødvendig plast skal fjernes fra kommunale virksomheter.
 • Rotenonbehandling av Drammenselva skal ikke godtas som tiltak mot gyrodactylus salaris.
 • Dyrevelferd skal bli en forpliktelse å overholde i alle kommunale innkjøpsrutiner.
 • Det skal bygges sammenhengende gang- og sykkelfelt på tvers av hele den nye kommunen.
 • Bysykkelordningen skal utvides med elsykler, og etableres også i Svelvik og Mjøndalen.
 • Alle byggeprosjekter i kommunal regi skal være fossilfrie innen 2021 og utslippsfri innen 2024.
 • Drammen kommune skal gå foran med en utslippsfri kommunal bilpark innen 2023.
 • Kommunen skal få minst 100 nye ladestasjoner for elbil hvert år de neste fire årene.
 • Elbiler skal få gratis parkering i kortere perioder i Drammen sentrum.
 • Alt strømforbruk i kommunal regi skal være opphavsmerket og sertifisert grønn innen 2021.

EN KOMMUNE SOM SYDER AV LIV

Vi vil skape et nytt Drammen med mer liv, engasjement, kunstnerisk utfoldelse og flere møter mellom mennesker.

Kulturlivet skal få et skikkelig løft og Drammen skal heves til topp 30 på alle vurderingskategoriene til Norsk Kulturindeks. For å oppnå dette trenger vi bedre rammebetingelser for det frivillige kulturlivet, større satsning på arrangørfeltet, og at kulturskole og bibliotek er tilgjengelig for alle.

Vi ønsker å stoppe «sentrumsdøden» og gi nytt liv til sentrumsområdene. Med De Grønne ved rattet skal detaljhandel, kultur, servering og uteliv settes først i sentrumsutviklingen. Dette gjelder både for Svelvik sentrum, Mjøndalen sentrum og Drammen sentrum. Nå skal det bli slutt på at aktørene som trekker publikum til sentrum må ta regninga for kommunens byggeprosjekter eller støyklager fra nyoppførte nærliggende boliger. Det skal bli mulig å handle i sentrum uten bruk av bil, samtidig som vi sikrer fortsatt gratis, tidsbegrenset parkering for nullutslippskjøretøy der det er hensiktsmessig. Torgflatene skal fylles med aktiviteter året rundt. Trafikkarealer skal åpnes opp for barn, unge og gamle.

Vi vil lage møteplasser for alle drammensere, og invitere verden hjem til oss. Vi har så mye å by på!

Våre mål er:

 • Ti sentrumsgater skal åpnes opp for lek, trivsel og økt bokvalitet.
 • Detaljhandel, kultur, servering og uteliv skal gis førsteprioritet i sentrumsområdene gjennom aktiv bruk av arealplanen og endring av relevant regelverk.
 • Vi skal bygge sykkel- og gangbru mellom Strømsø og Bragernes på nedsiden av Bybrua.
 • Det skal bevilges mye større midler til arrangementer, deltakende kulturtilbud og kunstnere.
 • Alle kommunedeler skal ha en filial av folkebiblioteket.
 • Frivillige organisasjoner skal få større tilskudd.
 • Flere kommunedeler skal få et folkekjøkken hvor alle samfunnslag gratis kan lage mat og dele måltider sammen.
 • Nye Drammen kommune skal utvikles til å bli en av Norges fremste opplevelsesdestinasjoner.

EN KOMMUNE SOM BEVARER OG SKAPER

Drammen, Nedre Eiker og Svelvik har en unik sammensetning av arkitektoniske uttrykk som har definert kommunene gjennom mange hundre år.

Deler av denne storby- og småbyhistorien har dessverre fått stå og forfalle i alt for stor grad. Nå skal vi ta vare på kulturarven vår, vi skal gi gamle bygg nytt liv, og vi vil kreve at alle nye bygg skal tilføre storbyen og småbyen ubestridte kvaliteter for å få byggetillatelse. Innbyggernes bokvalitet og trivsel skal komme først – ikke kortsiktig spekulasjon.

Vi vil tenke nytt, innovativt og grønt ved utviklinga av framtidens sentrumsområder. Alle skal trives ved å bo i Drammen, og alle skal ha et sted å bo.

Det samme prinsippet gjelder for infrastruktur og veier. Nå skal vedlikehold og reparasjon få et skikkelig løft. Det er så mye billigere å ta vare på det vi har enn å bygge nytt.

Utviklingen og befolkningsveksten i Drammen har stoppet opp. Det vil vi gjøre noe med. Vi vil skape grønn vekst! Vekst i næringslivet som gir framvekst av nye ideer og teknologi til gode for det grønne skiftet. Vekst som skaper flere, trygge og meningsfylte arbeidsplasser. Vekst som gjør at alle som tar yrkesfag kommer seg ut i arbeid. Vekst som gjør at jorda bevares og matproduksjon opprettholdes. Vekst som gir mulighet for mer fritid.

Våre mål er:

 • Vi skal fortette sentrumsområdene, med respekt for historie og trivsel.
 • Det skal bli slutt på å la historiske bygninger og infrastruktur stå og forfalle. Vi vil ta vare på det vi har på en respektfull måte, og gi gamle hus nytt liv.
 • Vi skal lage plusshus, grønne tak, solceller og takhager.
 • Vedlikeholdet av kommunens veier skal få et stort løft.
 • Delestasjoner for brukt utstyr skal etableres i alle kommunedeler. Lindum skal få en egen gjenbruksstasjon.
 • Vi skal gjøre strukturelle grep for å få flere gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer til Drammen.
 • Det skal bli enklere å starte opp for seg selv i Drammen.
 • Alle som leverer kommunale anbud skal forplikte seg til å inkludere lærlingplasser.
 • Kommunale virksomheter skal gjøre et forsøksprosjekt med 6-timers arbeidsdag.

EN KOMMUNE FOR ALLE – FRA STEINBERG TIL BRAKERØYA TIL BERGER

Veien fra tre kommuner til én har ikke vært bare enkel. Vi ser et sterkt behov for å ta lokaldemokratiet på alvor i nye Drammen. Derfor vil vi være en pådriver for å gi alle drammensere flest mulig påvirkings- og medvirkningsmuligheter, og gjøre det enkelt å forstå de politiske prosessene.

Trafikksituasjonen for våre minste gjør at unødvendig mange må kjøre til og fra skole og fritidsaktiviteter. Vi vil sette de mykeste trafikantene først og gjøre det helt trygt å bruke føtter og sykkel til skole og trening.

Et av våre viktigste prinsipper er bredde framfor elite. Derfor vil vi gjøre grep for å sikre at alle har like muligheter til å delta i de aktivitetene de ønsker. Det går både på økonomi, reiseavstand og framkommelighet.

Vi vil også gjøre et stort løft for psykisk helse. Alle drammensere fortjener friske hoder. Vi mener veien til dette går gjennom forebygging, og vil derfor satse hardt på at det er nok ressurser i skole, barnehage, helsevesen og lavterskeltilbud til at alle blir sett og har noen å snakke med. Alle drammensere skal ha retten til gode og trygge relasjoner.

Våre mål er:

 • Alle innbyggere skal få reell påvirkning på og enklere innsyn i politiske prosesser.
 • Bilfrie hjertesoner skal etableres ved skolene, og 8 av 10 barn skal gå eller sykle til skolen innen 2023.
 • Leie av idrettshaller og -anlegg skal prioriteres breddeidrett.
 • Kulturskoleundervisning skal bli en del av SFO-tilbudet.
 • Kostnaden ved å delta i en fritidsaktivitet som får kommunal støtte skal ikke overstige 1000 kroner i året.
 • Det skal være nok lærere i barnehage og skole til at alle barn føler seg sett og at lærerne får tid til å fokusere på å undervise.
 • Skolehelsetjenesten skal ha tilstedeværelse minst tre dager i uka på alle skoler og det skal være sosialfaglige medarbeidere på alle barneskoler.
 • Ungdomsklubbene skal ha ressurser for å gi alle barn og unge et godt tilbud aktivitetsmessig og psykososialt.
 • Det skal være minst én jordmor per 100 gravide.
 • Parkering skal generelt være gratis i Svelvik sentrum og Mjøndalen sentrum.