Politisk Program

Vår politikk bygger på en grunnleggende forståelse om at et samfunn må være i balanse med naturen og jordas ressurser. Vi vil jobbe for å sette livskvalitet i fokus, fremfor økt materielt forbruk. Et samfunn der folk og natur er hovedprioritet og vi har mer tid til hverandre.

Les hele vårt program her; Kommunevalg program MDG Drammen 2015-2019

DETTE VIL VI JOBBE FOR I BYSTYRET

Livskvalitet fremfor unødvendig forbruk
• Bevare søndagen som fridag
• Satse på kultur, med gratis konserter i sentrum
• Etablere 100 prosent stilling som byantikvar, og bevare Globusgården
• Anlegge flere parsell- og skolehager
• Bekjempe barnefattigdom, bl a gjennom tiltak for innvandrere som er utenfor arbeidslivet, og enslige forsørgere
sikre myke trafikanter
• Utvikle større, sammenhengende og sikrere sykkelveinett
• Etablere sykkelprioriterte lyskryss
• Bygge gang- og sykkelbro over elven ved Holmennokken
Styrke kollektivtrafikken
• Omgjøre to felt i Rosenkrantz’ gate til kollektivtrasé
• Utfase alle dieseldrevne busser
• Sørge for hyppigere og billigere busser
• Samordne tidtabeller med tilgrensende kommuner
• Støtte gratis handlebuss inn mot sentrum torsdager og lørdager
Gjennomføre ny boligpolitikk
• Sikre sosial boligbygging
• Bygge kommunale utleieboliger
• Sørge for familievennlige boliger langs bybanen
Grønnere by og renere luft
• Bevare grøntområder, bl a grønt Marienlyst
• Gjøre byrommene til trivelige allmenninger
• Planlegge byutvikling for korte og bilfrie reiser
• Plante frukttrær i byens parker
• Støtte ren og effektiv bruk av energi
• Sikre krav til støy, utslipp og energieffektivitet i bygg
Grønn og bærekraftig landbruks- og næringspolitikk
• Bevare dyrkbar jord
• Sikre 50% økologisk mat i offentlige institusjoner innen 2017
• Attraktive gratis arrangementer i sentrum
• Ingen utvidelser av kjøpesentra utenfor bykjernen
• Daglig handel i gå- eller sykkelavstand fra hjemmet
• Flere grønne arbeidsplasser ved å styrke arbeidsintensiv næringsvirksomhet sentralt i byen
Styrke biomangfoldet
• Etablere juridisk bindende markagrense
• Registrere sårbare natur- og biotyper i Drammensmarka
• Bevare viktige biotyper og uberørt natur
• La Gaupe leve, fri fra kvotejakt, i kommunens skoger
• Plante med fokus på å bevare pollinerende insekter