Fotocredit: Herborg Bergaplass

Stort gjennomslag for MDG i Drammen Kommunes nye kulturplan

Drammen Kommunes nye kulturplan for 2018-2021 ble behandlet av komité for kultur, idrett og fritid tirsdag 05.06. Hele 14 av våre innspill ble ivaretatt helt eller delvis! Dette er et unikt gjennomslag og beviser at MDG er et kulturparti å ta på alvor.

9. juni, 2018

Drammen Kommunes nye kulturplan for 2018-2021 ble behandlet av komité for kultur, idrett og fritid tirsdag 05.06. I forkant hadde rådmannens utkast vært ute på høring fram til 15. mars. Innspillene som kom fra innbyggere og organisasjoner hadde mange gode forslag for hvordan Drammen skal få et enda bedre kulturtilbud fram mot kommunesammenslåingen. Et av våre styremedlemmer leverte et høringsinnspill med en rekke forslag, hvorav hele 14 innspill ble ivaretatt helt eller delvis! Dette er et unikt gjennomslag og beviser at MDG er et kulturparti å ta på alvor.

En av de viktigste seirene var vedtaket om at Drammen skal søke om å få Pride-parade. Det er på høy tid med tiltak som kan bedre forholdene for LHBTIQ-miljøet i byen. Vår egen Magnus Thun gjorde intervjuer i både Drammens Tidende og NRK (2:27:15 ut i sendingen). MDG kommer til å kjempe hardt for at dette skjer allerede høsten 2019.

Vi får også Musikkfest til Drammen, det skal etableres kulturskole i flere bydeler, det skal jobbes med å lage jazzfestival på eldrehjem, og idéen om en større arena for storkonserter skal utredes. Og mye mer!

Her er en fullstendig liste over forslagene fra høringsinnspillet og hvordan de ble ivaretatt:

 • Forslag: Jobbe for å posisjonere Brageteatret og Viken Filmsenter som nye regionale knutepunkter i region Viken
  • Vedtak: Styrke kommunens funksjon i region Viken gjennom å støtte viktige regionale institusjoner som Viken Film og Brageteatret.
  • Brageteatret utvikles med sikte på å bli et kraftsenter for scenekunst.
  • Gå i dialog med Kulturdepartementet sammen med Buskerud fylkeskommune for å finne ressurser til å utvikle nye produksjonslokaler for Brageteateret og dermed styrke teaterets posisjon og utviklingsmuligheter.
 • Forslag (sammenslått av to ulike): Felles informasjonskanal om arrangementer: Sondere om det finnes nasjonale applikasjoner (enten eksisterende eller under planlegging) som man kan nyttiggjøre seg i stedet for å utvikle noe helt nytt. Etablere en felles portal som synliggjør alle frivillige aktiviteter innbyggerne kan delta i – videreutvikle allerede eksisterende portaler.
  • Vedtak: Videreutvikle nettsiden «Ung og aktiv».
  • Igangsette arbeidet med en felles informasjonskanal for alle kulturtilbud og aktiviteter i byen.
 • Forslag: Økt bruk av lokale kunstnere for å øke innholdet i DKS, eventuelt lage en lokal ordning med lokal kunst til å supplere DKS
  • Vedtak: Den nye samarbeidsplattformen mellom Læringsløp Drammen og Den Kulturelle Skolesekken (DKS), videreutvikles slik at potensialet i DKS utnyttes bedre.
 • Forslag: Sikre at det blir arrangert et skikkelig Drammen Pride årlig i forbindelse med den internasjonale Pride-festivalen. Tilbakemeldingene fra LHBT-miljøet tyder på at det er stort behov for flere aktiviteter som normaliserer og bryter ned fordommer.
  • Vedtak: Rådmannen bes ta initiativ overfor FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold for å få arrangert Drammen Pride i forbindelse med den internasjonale Pride-festivalen.
 • Forslag (sammenslått av flere liknende forslag): 6 millioner til Drammen scener. Drammen Scener må gis økonomisk handlingsrom til å kunne tilby smalere forestillinger. Drammen kommune må gi større handlingsrom for arrangører i Drammen. 4 millioner til det frie feltet i form av: Husleiteliskudd arrangører, frie midler til produksjoner frivillige, frie midler til produksjoner, profesjonelle midler og kunstnere. Tilgjengelige ad-hoc midler som inspirerer til å sette i gang prosjekter. F.eks husleietilskudd  og ad-hoc midler for både amatører, profesjonelle og lokale produksjonsmiljøer (festivaler mv.). Subsidiere leie av lokaler innenfor visse kriterier så det blir lettere å arrangere kultur tilpasset spesifikke målgrupper på ulike tider av døgnet. Støtte til innhold framfor nybygg.
  • Vedtak:
   • «Utformingen av driftsavtaler med de store institusjonene og tilskuddsmottakerne gjennomgås og vurderes med tanke på om de kan lede fram til nye muligheter for tiltak. Samtidig er det viktig at «armlengdes avstand» prinsippet ivaretas.
   • Tilskuddsordninger gjennomgås i forbindelse med arbeidet med ny informasjons- og
    kommunikasjonskanal.
   • Styrke tilskuddsordningene.
   • Tilskuddsordninger gjennomgås i forbindelse med arbeidet med ny informasjonskanal.»
 • Forslag: Disse arenaene bør satses på for å videreutvikle: Unionparken, Aass-tomta, fengselstomta, Spiralen, Tangenkaia, Marienlyst Stadion, Holmen. Satse på utvikling av en eller flere arenaer for store konserter i Drammen. Dette vil gi arrangørlivet muligheten til å tenke virkelig stort og, i samspill med næringslivet, sette opp konserter på internasjonalt nivå.
  • Vedtak: Byen Vår Drammen gis oppdrag å utrede mulighetene for storkonserter i Drammen i dialog med arrangørbransjen og næringslivet.
   • (Byparken nevnt som en arena i musikk kategori 2 (Et sted for mellomnivået/amatørnivå der det kan gis bistand / tilrettelegging og fasilitetene er bedre.))
  • Lage en anleggsplan for utvikling av kulturarenaer med opptrappingsplan som tas inn i årlige virksomhetsplaner
 • Forslag: Universell utforming av offentlige kulturtilbud. Nødvendig for noen, bra for alle. Melde seg på i det nasjonale prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge, som hjelper arrangører til å bli bedre tilrettelagt for flere publikumsgrupper
  • Vedtak: Sikre fysisk tilgjengelighet og universell utforming i Drammen kommunes egne bygg eller som leies av Drammen kommune. Delta i det nasjonale prosjektet Tilgjengelighet i Kultur-Norge. Legge til rette for at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne møter sentrale aktører i kulturlivet for å ivareta grupper med spesielle behov.
 • Forslag: Sikre at hver bydel har et kulturskoletilbud
  • Vedtak: Etablere et prøveprosjekt med kulturskole i flere bydeler.
 • Forslag: Etablere Musikkfest Drammen (samtidig som og etter modell av Musikkfest Oslo, Trondheim, Stavanger etc., første lørdag i juni), med flest mulig pop-up-scener rundt i byen
  • Vedtak: Etablere Musikkfest Drammen med pop-up-scener rundt i byen.
 • Forslag: Gi Kulturtanken i oppgave å arrangere Gulljazz, en egen jazzfestival på et av byens sykehjem i tilknytning til Drammen Elvefestival. Målgruppen er beboere på sykehjem og hjemmeboende eldre.
  • Vedtak: Kulturoasens tilbud videreføres også etter bortfall av midler fra Buskerud fylkeskommune fra 2019. Utrede mulighetene for en egen jazzfestival som del av Kulturoasens tilbud. Den nye samarbeidsplattformen mellom Kulturoasen og Helse, sosial og omsorg forankres og videreutvikles.
 • Forslag: Sikre at det finnes en bærekraftig inntekts- /kompensasjonsmodell for arrangører ved strømming av arrangementer, slik at dette ikke bare blir en “gratisbillett” (Dette er et tilleggsforslag til og en viktig presisering av et løst forslag om å strømme flere arrangementer på nett)
  • Vedtak: Utrede muligheter for strømming av kulturarrangement i samarbeid med aktører.
 • Forslag: Øke arrangørkompetansen og få flere unge til å satse på arrangørfaget gjennom å utvikle et talentprogram i samspill med Høgskolen Sørøst-Norge, G60 (videreføring av deres eksisterende Ung Leder) og Kulturskolens Ungdomsarrangører (KUA), etter modell fra Slottsfjellfestivalen og HSNs Supercrew-program. Etablere en hospitantordning for unge arrangørtalenter hos større arrangører (både i Drammen og nasjonalt)
  • Vedtak: Videreutvikle og styrke Ung Leder – et gratis ledelseskurs for ungdom mellom 15-25 år som gir arrangørkompetanse.
 • Forslag: (slått sammen av flere) Kulturskolens egne visjon “Kulturskole for alle” må inn i planen. Over 50% av barna går på sfo/aks – Kulturskolen må bli en del av dette tilbudet. Øke antall friplasser i Kulturskolen og kjøpe et antall friplasser for barn og ungdom hos byens store danseskole Attic.
  • Vedtak: Drammen kulturskole gjennomgår mulighetene for å gi søskenmoderasjon og friplass også til skolekorpsenes medlemmer.
 • Forslag: Lage et allsidig kultursenter på Tangenkaia
  • Vedtak: Drammen Eiendom og virksomhet kultur etablerer årlige dialogmøter der tilrettelegging for kulturaktivitet og utvikling av kommunens arenaer er tema. Sikre kulturfaglig kompetanse inn i tverrfaglig samarbeid om kartlegging, utvikling og oppgradering av uterom i Drammen kommune.